Foreign embassies in Kiev

Most foreign countries have representation, via an embassy, in Kiev. The first country to recognize Ukrainian Independence, from Moscow, was Canada followed by the United States.

Embassies of Foreign Countries in Kiev

Canada was the first country to recognize Ukraine's independence from Moscow, back in 1991, followed by the United States. Today more than 59 countries have their ambassadors posted to Kiev.

Embassy Address Contacts
Algeria 64 B. Khmelnytskoho St. 216-7079
216-7008
Argentina 12 Fyodorova St., 6th Floor 238-6922
238-6922
www.argamb.ukrpack.net/
Armenia 45 Volodymirska St. 234-900
235-4355
Australia 18 Kominterna St. 235-7586
346-4223
www.embassy.gov.au/ua.html
Austria 33 Ivana Franka St. 244-3942
230-2352
Belarus 3 M. Kotsyubynskoho St. 537-5200
537-5213
Belgium 4 Leontovicha St. 238-2600
238-2601
Brazil 14/12 Suborova St. 290-6301
290-9568
Bulgaria 1 Hospitalna St. 461-9701
235-5119
Canada 31 Yaroslav Val St. 464-1104
464-1133
China 32 Hrushevskoho St. 253-7371
253-7371
Croatia 51/50 Artema St. 216-5862
244-6943
Cuba 5 Bekhterivsky Prov. 216-5743
216-1907
Cyprus 18/24 Dmytryvska St. 216-3605
244-7393
Czech Republic 34A Yaroslav Val St. 212-0807
229-7469
Egypt 19 Observatorna St. 212-1327
216-9428
Estonia 61/11 Volodymyrska St. 235-8582
234-1403
Finland 14 Striletska St. 228-7049
228-2032
France 39 Reyterska St. 228-7369
229-0870
www.ambafrance.kiev.ua/
Georgia 83D Melnykova St. 451-4353
451-4356
Germany 25 B. Khmelnytskoho St. 247-6800
247-6818
www.deutsche-botschaft.kiev.ua/
Great Britain 9 Desyatynna St. 490-3660
490-3662
www.britemb-ukraine.net
Greece 10 Pansylovtsyv St. 254-5471
254-3998
Hungary 33 Reyterska St. 230-8001
212-2090
India 4 Teryokhina St. 468-6661
468-6619
www.indianembassy.org.ua
Indonesia 27B Naherna St. 206-5446
206-5440
www.kiev.kbri.org/
Iran 12 Kruhlo Unyversytetska St. 253-8543
461-9146
Israel 34 Lesy Ukrainka Blvd. 230-6979
294-9748
Italy 32B Yaroslav Val St. 230-310
230-3106
www.ambital.kiev.ua
Japan 4 Muzeyny Prov. 490-5500
490-5502
www.ua.emb-japan.go.jp/
Kazhakstan 26 Melnykova St. 213-1198
213-1198
Korea (South) 43 Volodymyrska St. 246-3759
246-3757
Kuwait 19 Obolonska-Naberezhna St. 391-5160
391-5164
Latvia 6B Sichnevoho Povstannya St. 490-7030
490-7035
Lybia 6 Obrutska St. 238-6070
238-6068
Lithuania 21 Buslivska St. 254-0920
254-0928
Macedonia 12 Ivana Fedorova St. 238-6616
238-6617
Moldova 6B Sichnevoho Povstannya St. 290-7721
290-7722
Netherlands 7 Kontraktova Plotscha 490-8200
490-8209
www.holland.com.ua
Nigeria 36 Panfilovtsiv St. 254-5850
254-5371
Norway 16 Stryletska St. 234-0066
234-0655
Pakistan 7 Panfilovtsiv Prov. 290-2577
254-4530
www.pak-emb.kiev.ua/
Phillipines 19A Michurina St. 573-8210
573-8210
Poland 12 Yaroslav Val St. 230-0700
464-1337
Portugal 9-2 Chervonoarmyska St. 227-2442
227-2066
Romania 8 M. Kotsyubynskoho St. 234-5261
235-2025
Russia 27 Povitroflyotski Prosp. 244-0963
246-3469
www.russianembassy.biz/ukraine-kiev.htm
Serbia & Montenegro 4 Voloska St. 416-6060
416-6047
Slovakia 34 Yaroslav Val St. 212-0310
212-3271
South Africa 9/2 Chervonoarmyska St. 227-7172
227-7172
Spain 38-44 Dehtyarivska St. 241-4058
213-0031
Sweden 34/33 Ivana Franka St. 494-4270
494-4271
Switzerland 12 Fiodorova St. 220-5473
246-6513
Turkey 18 Arsenalna St. 294-9915
295-6423
Turkmenistan 6 Pushkinska St. 229-3449
229-3034
USA 10 Y. Kotsyubynskoho St. 490-4000
290-4085
kiev.usembassy.gov/main_eng.html
Uzbekystan 16 Volodymyrska St. 228-1246
229-5509
Vietnam 5 Leskova St. 254-4589
254-4589

Current time in Kiev


Weather today